Meet the Artist

Espe Rabat

Esperança Rabat és artista plàstica. Treballa en el camp de la pintura i la il·lustració i, anteriorment, també en el del disseny de joies. És directora d’art de la revista cultural La Maleta de Portbou. Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursat estudis a la Facultat de Belles Arts i a Eina, Escola d’Art i Disseny, totes dues a Barcelona. La seva obra ha estat exposada en diferents espais, com ara Eina Barra de Ferro, RoomService Design Gallery, UtopiaMarkets Ilustración i Galeria d’Art Patricia Cancelo, a Lamas Bolaño Subastas, a Barcelona; a la Galeria Son Molas  a Begur i a la Galeria d’art Rossell Artish Begur; i a Arte Padova. Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea i a Art 3F. Salon International d’Art Contemporain Paris, Porte de Versailles.  Intsagram: @esperabatEsperança Rabat es artista plástica. Trabaja en el campo de la pintura y la ilustración y, anteriormente, también en el del diseño de joyas. Es directora de arte de la revista cultural La Maleta de Portbou. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha cursado estudios en la Facultad de Bellas Artes y en Eina, Escola de Arte y Diseño. Su obra ha sido expuesta en diferentes espacios de España y Europa, como Eina Barra de Ferro, RoomService Design Gallery, UtopiaMarkets Ilustración y Galería de Arte Patricia Cancelo y Lamas Bolaño Subastas, en Barcelona; en la Galería Son Molas y en la Galeria d’art Rossell Artish Begur; y en Arte Padova. Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea y en Art 3F. Salon International d’Art Contemporain Paris, Porte de Versailles.  Intsagram: @esperabatHope Rabat is a visual artist. She works in the fields of painting and illustration and previously in jewelry design as well. She is the art director of the cultural magazine La Maleta de Portbou. Holding a degree in Art History from the Autonomous University of Barcelona, she has studied at the Faculty of Fine Arts and at Eina, School of Art and Design. Her work has been exhibited in various spaces across Spain and Europe, such as Eina Barra de Ferro, RoomService Design Gallery, UtopiaMarkets Illustration, Patricia Cancelo Art Gallery, and Lamas Bolaño Auctions in Barcelona; at Son Molas Gallery and Rossell Artish Begur Art Gallery; and at Arte Padova. Mostra Mercato d’Arte Moderna e Contemporanea and at Art 3F. Salon International d’Art Contemporain Paris, Porte de Versailles. Instagram: @esperabat

Esperanza Rabat
volatilitat

Volatilitat

El projecte “Volatilitat” és una mirada poètica al procés de desfloració del món, a la flor deconstruïda que cau, vola, flota i s’esvaeix. 

En l’univers de l’art, les flors han deixat de ser un element decoratiu per convertir-se en l’expressió màxima de la bellesa d’una natura en crisi, eixuta, assedegada, estressada i explotada, volàtil. 

La idea d’aquesta col·lecció sorgeix de la visita a l’Horta de la Viola, un espai dedicat al cultiu de flor ecològica, a Palafrugell, que em va canviar la   mirada cap a les flors en relació amb la pintura. Una nova mirada sense els condicionants de les imatges apreses o dels arquetips visuals contaminats de les diferents manifestacions del kitsch.

El meu objectiu no ha estat tant pintar flors com observar-les i  deconstruir-les;  descobrir  cadascuna de les parts que les constitueixen: els pètals, els sèpals, l’estam, el pistil, el calze, la corol·la; recrear-ne lliurement l’organicitat, les ondulacions, les irregularitats, l’asimetria, la textura, la lleugeresa, la fragilitat, el color, els grafismes.

La pintura em permet expressar de manera inconscient un món d’imatges  que ni jo mateixa puc preveure que s’acabarà plasmant, com succeeix amb aquests vegetals, que sovint es mimetitzen amb els animals del mar. 

Cada projecte és un repte que em provoca una resposta diferent, un imaginari nou des del qual explorar el meu propi món mental i emocional, que és divers i contradictori, trencat a cops de diferents cisells. 

El proyecto «Volatilidad» es una mirada poética al proceso de desfloración del mundo, a la flor deconstruida que cae, vuela, flota y se desvanece. 

En el universo del arte, las flores han dejado de ser un elemento decorativo para convertirse en la expresión máxima de la belleza de una naturaleza en crisis, seca, sedienta, estresada y explotada, volátil.

La idea de esta colección surge de la visita a la Horta de la Viola, un espacio dedicado al cultivo de flor ecológica, en Palafrugell, que me cambió la mirada hacia las flores en relación con la pintura. Una mirada sin los condicionantes de las imágenes aprendidas o de los arquetipos visuales contaminados de las diferentes manifestaciones del kitsch.

Mi objetivo no ha sido tanto pintar flores como observarlas y deconstruirlas; descubrir cada una de las partes que las constituyen: los pétalos, los sépalos, el estambre, el pistilo, el cáliz, la corola; recrear libremente su organicidad, las ondulaciones, las irregularidades, la asimetría, la textura, la ligereza, la fragilidad, el color, los grafismos.

La pintura me permite expresar de manera inconsciente un mundo de imágenes que ni yo misma preveo que acabarán plasmándose, como sucede con esos vegetales que a menudo se mimetizan con los animales del mar. 

Cada proyecto es un reto que me provoca una respuesta diferente, un imaginario nuevo desde el que explorar mi propio mundo mental y emocional, que es diverso y contradictorio, roto a golpes de diferentes cinceles.The «Volatility» project is a poetic gaze into the defloration process of the world, at the deconstructed flower that falls, flies, floats, and fades away.

In the art universe, flowers have transcended being mere decorative elements to become the ultimate expression of a nature in crisis—dry, thirsty, stressed, and exploited, volatile.

The concept behind this collection arose from a visit to Horta de la Viola, a space dedicated to cultivating organic flowers in Palafrugell, which shifted my perspective on flowers in relation to painting. It was a view devoid of the constraints of learned images or visually contaminated archetypes from various manifestations of kitsch.

My aim hasn’t solely been to paint flowers but to observe and deconstruct them; to uncover each part that comprises them: the petals, sepals, stamen, pistil, calyx, corolla; freely recreate their organic nature, the undulations, irregularities, asymmetry, texture, lightness, fragility, colour, and graphic elements.

Painting allows me to unconsciously express a world of images that I myself don’t foresee, much like the way these vegetables often blend in with sea creatures.

Each project is a challenge that provokes a different response, a new imaginary space from which to explore my own mental and emotional world—diverse and contradictory, fractured by the blows of different chisels.

Audio 1

Audio 2

Audio 3

Audio 4

emboscada

Audio 5

Audio 6

Emboscada

Amb el projecte “Emboscada” m’endinso en el bosc i el recreo amb colors i ritmes més propers a l’univers de l’art que al de la natura.  Fruit de llargues caminades, els arbres se’m rebel·len amb  facultats i estratègies  més properes a la meva percepció que a la seva pròpia biologia. Com una resposta conscient de la natura, como una rebel·lió pacient. 

Estic còmoda en el creuament dels límits entre territoris que poden semblar antagònics, però que en realitat no ho són, com la abstracció i la figuració. M’agrada la distància escollida entre el model i la llibertat que em permet interpretar-lo segons els camins inconscients de la meva imaginació, de l’acumulació d’experiències viscudes i de l’art après.Con el proyecto “Emboscada” me adentro en el bosque y lo recreo con colores y ritmos más cercanos al universo del arte que al de la naturaleza. 

Fruto de largas caminatas, los árboles se me rebelan como seres con facultades más cercanas a mi percepción que a su propia biología. Como una respuesta consciente de la naturaleza, como una rebelión paciente.

Estoy cómoda en el cruce de los límites entre territorios que pueden parecer antagónicos, pero que en realidad no lo son, como la abstracción y la figuración. Me gusta la distancia escogida entre el modelo y la libertad que me permite interpretarlo según los caminos inconscientes de mi imaginación, de la acumulación de experiencias vividas y del arte aprendido.With the project «Ambush,» I delve into the forest and recreate it with colours and rhythms more aligned with the art universe than nature’s. Born from long walks, the trees appear to me as beings with faculties closer to my perception than their own biology. They manifest as a conscious response from nature, a patient rebellion.

I feel comfortable at the crossroads of territories that might seem antagonistic but are not in reality, such as abstraction and figuration. I enjoy the chosen distance between the model and the freedom it allows me to interpret, following the unconscious paths of my imagination, the accumulation of lived experiences, and the art I’ve absorbed.

© 2024 All Rights Reserved.